Dữ liệu biên mục

Hỏi gì đáp nấy. Tập 9
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001601
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Lân Dũng
Thông tin xuất bản: Nxb. Trẻ
Tình trạng vật lý: 114 tr.
Từ khóa: Y học, Sức khỏe
Danh mục: Sách, Dược & Dược học
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)