Dữ liệu biên mục

Giáo trình khoa học trái đất
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001205
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Lưu, Đức Hải; Trần, Nghi
Thông tin xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Tình trạng vật lý: 95 p.
Từ khóa: Khí quyển, Sinh quyển, Thạch quyển, Khoa học trái đất
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS3324) Quản lý và bảo vệ đất, (GEO1050) Khoa học trái đất và sự sống, (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3309) Vật liệu mới trong xử lý đất ô nhiễm, (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3330) Khoáng sét trong đất, (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (GLO3102) Tài nguyên biển Việt Nam , (GLO3105) Vấn đề môi trường trong khai thác và sử dụng tài nguyên biển , (7440102) Ngành Vật lý học, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo, (GEO1050) Khoa học trái đất và sự sống, (QLDDTK) Tài liệu tham khảo, (QHT95) Ngành Quản lý phát triển đô thị và bất động sản, (GEO1050) Khoa học trái đất và sự sống
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)