Dữ liệu biên mục

Sinh thái môi trường ứng dụng ( Applied environmental ecology)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001158
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Lê, Huy Bá; Lâm, Minh Triết
Thông tin xuất bản: H. : KHKT
Tình trạng vật lý: 644 tr.
Từ khóa: Môi trường học, Sinh thái, Environmental Science
Danh mục: Sách, Kinh tế học
Môn học: (7140213) Ngành Sư phạm Sinh học, (BIO6557) Sinh thái học môi trường (Environmental Ecology)
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)