Dữ liệu biên mục

Khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000001009
Mã ngôn ngữ: Vie
Tác giả: Nguyễn, Đức Ngữ; Nguyễn, Trọng Hiệu
Thông tin xuất bản: Khoa học và kỹ thuật
Tình trạng vật lý: 296 p.
Từ khóa: Khí hậu và tài nguyên, khí hậu Việt Nam
Danh mục: Sách, Khoa học trái đất
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (HMO3324) Tài nguyên khí hậu, (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (GEO2008) Khí tượng và khí hậu học đại cương, (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3222) Khí hậu - Thuỷ văn học, (7440221) Ngành Khí tượng và khí hậu học, (HMO3311) Khí hậu học và Khí hậu Việt Nam, (HMO3324) Tài nguyên khí hậu
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)