Dữ liệu biên mục

Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 3, 1945 - 2005
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 69828
Tác giả: Cb. : Lê Mậu Hãn ; Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư
Thông tin xuất bản: H.: Giáo dục
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Lịch sử Việt NamThời kỳ 1945-2005
Danh mục: Sách, Lịch sử
Môn học: (52310302) Ngành Nhân học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7220104) Ngành Hán Nôm, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7229030) Ngành Văn học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (HIS3097) Biến đổi kinh tế xã hội Việt Nam 1945-2000, (HIS2104) Lịch sử Việt Nam hiện đại, (52220301) Ngành Triết học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7229010) Ngành Lịch sử, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (HIS2104) Lịch sử Việt Nam hiện đại, (HIS3098) Nghệ thuật quân sự Việt Nam thời hiện đại 1945 -1975, (HIS3097) Biến đổi kinh tế - xã hội Việt Nam 1945 -2000, (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (HIS1100HÐ) Lịch sử Việt Nam đại cương (Phần hiện đại), (7310601) Ngành Quốc tế học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7310613) Ngành Nhật Bản học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7310301) Ngành Xã hội học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7320303) Ngành Lưu trữ học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7229009) Ngành Tôn giáo học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương , (7310630) Ngành Việt Nam học, (7310201) Ngành Chính trị học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (POL2053) Chính trị Việt Nam thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, (   HIS1100)    Lịch sử Việt Nam đại cương, (7760101) Ngành Công tác xã hội, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)