Dữ liệu biên mục

Đại cương lịch sử Việt Nam. Tập 2,1858 - 1945
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 69823
Tác giả: Đinh Xuân Lâm ; Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Đình Lễ
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Lịch sử Việt NamThời kỳ 1858-1945
Danh mục: Sách, Lịch sử
Môn học: (7380110) Ngành Luật, (THL1058) Lịch sử nhà nước và pháp luật , (52310302) Ngành Nhân học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7320205) Ngành Quản lý thông tin, (7220104) Ngành Hán Nôm, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7229030) Ngành Văn học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (52140218) Ngành Sư phạm Lịch sử, (HIS3127) Nguyễn Ái Quốc và sự truyền bá Chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam , (HIS2019) Lịch sử Việt Nam cận đại, (52220301) Ngành Triết học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7229010) Ngành Lịch sử, (HIS2019) Lịch sử Việt Nam cận đại, (HIS3127) Nguyễn Ái Quốc và sự truyền bá Chủ nghĩa Mác - Lênin  vào Việt Nam , (7229020) Ngành Ngôn ngữ học, (HIS1100CÐ) Lịch sử Việt Nam đại cương (Phần Cận đại), (7310601) Ngành Quốc tế học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7310613) Ngành Nhật Bản học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7310301) Ngành Xã hội học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7320201) Ngành Thông tin - thư viện, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7320303) Ngành Lưu trữ học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương, (7229009) Ngành Tôn giáo học, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương , (7310630) Ngành Việt Nam học, (   HIS1100)    Lịch sử Việt Nam đại cương, (7760101) Ngành Công tác xã hội, (HIS1100) Lịch sử Việt Nam đại cương
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)