Dữ liệu biên mục

New technologies for archaeology : multidisciplinary investigations in Palpa and Nasca, Peru
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 68127
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 512 p.
Từ khóa: Excavations (Archaeology) -- Peru, Archaeometry, Khảo cổ học
Danh mục: Sách, Lịch sử, Nhân văn
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)