Dữ liệu biên mục

Handbook of research methods in social and personality psychology
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 68125
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Cambridge University Press
Tình trạng vật lý: 744 p.
Từ khóa: Social psychology -- Research -- Methodology, Personality -- Research -- Methodology
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)