Dữ liệu biên mục

Voices of diversity : multi-culturalism in America
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 68095
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Sengstock, Mary C.
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 315 p.
Từ khóa: Cultural pluralism -- United States, Racially mixed people -- United States, Culture conflict -- United States, Xung đột văn hóa -- Mỹ
Danh mục: Sách, Xã hội học, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)