Dữ liệu biên mục

Engineering Education Quality Assurance : A Global Perspective
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 68056
Tác giả: Patil, Arun
Thông tin xuất bản: Boston, MA : Springer-Verlag US, 2009.
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Study and teaching
Danh mục: Sách, Cơ học và Khoa học vật liệu, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)