Dữ liệu biên mục

Digital Soil Mapping with Limited Data
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 67327
Tác giả: Alfred E. Hartemink, Alex McBratney, Maria de Lourdes Mendonça-Santos
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Earth and Environmental Science
Danh mục: Thiên văn học, Sách, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3322) Bản đồ đất, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)