Dữ liệu biên mục

Vi sinh vật học
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 67005
Tác giả: Nguyễn, Lân Dũng; Nguyễn, Đình Quyền; Phạm, Văn Ty
Thông tin xuất bản: Giáo dục
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Vi sinh vật, Sinh học
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Vi sinh vật, nấm mốc, tảo
Môn học: (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3240) Vi sinh môi trường, (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3300) Xử lý chất thải rắn hữu cơ, (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3315) Sinh học đất, (NCNSH) Ngành Công nghệ sinh học, (BIO3319) Công nghệ vacxin , (NCHKTH) Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học, (CHE3156) Công nghệ hóa sinh , (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (13-KYD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)