Dữ liệu biên mục

Đất và môi trường
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 65251
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Môi trườngĐất
Danh mục: Sách, Khoa học môi trường
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (EVS2304) Cở sở môi trường đất, nước, không khí, (GEO2313) Bảo vệ tài nguyên và môi trường đất, (NKHMT) Ngành Khoa học Môi trường, (EVS3258) Hóa học môi trường đất, (EVS3259) Sinh thái môi trường đất, (NTC_TK) Tài liệu tham khảo, (EVS3309) Vật liệu mới trong xử lý đất ô nhiễm, (EVS3310) Cải tạo và xử lý đất thoái hóa, (NKHD) Ngành Khoa học đất, (EVS3311) Khoa học đất đại cương, (EVS3313) Hóa học đất, (EVS3317) Phân loại, phân hạng và đánh giá đất, (EVS3326) Dinh dưỡng khoáng và năng suất cây trồng, (EVS3329) Chất hữu cơ trong đất, (EVS3330) Khoáng sét trong đất, (EVS4082) Cơ sở khoa học đất, (EVS4084) Nước trong đất, (NQLTN&MT) Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường, (EVS3089) Đất và bản đồ đất Việt Nam , (NDLTN) Ngành Địa lý tự nhiên, (GEO3223) Thổ nhưỡng và địa lý thổ nhưỡng, (04-TDHVN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (12-KCKLQ-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2000
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)