Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu ảnh hưởng của cơ cấu hội đồng quản trị đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 64334
Tác giả: Phạm, Đặng Lam Châu
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Kinh tế
Từ khóa: Hội đồng quản trị, Giao dịch chứng khoán
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)