Dữ liệu biên mục

DISTRIBUTION ET ÉVALUATION DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 308
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: HOANG, Thanh Lam; LADOUX, Pierre-Olivier; MAYOUE, Aurélien
Từ khóa: empreintes, iris, visage, biométrie, évaluation, distribution, base de données, qualité d''image, système de références
Danh mục: Luận án, luận văn, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)