Dữ liệu biên mục

Localisation du locuteur dans une séquence audiovisuelle
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 224
Mã ngôn ngữ: fr
Tác giả: MANZANERA, Antoine; CHOLLET, Gérard; VU, Ngoc Son
Từ khóa: détection de visage, multi modalité, localisation du locuteur
Danh mục: Luận án, luận văn, IFI - Master Theses
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)