Dữ liệu biên mục

The cultural landscape & heritage paradox : protection and development of the Dutch archaeological-historical landscape and its European dimension
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000045816
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Amsterdam University Press
Tình trạng vật lý: 753 p.
Từ khóa: Historic preservation -- Europe; Cultural property -- Protection; Landscape archaeology -- Europe; Historic preservation -- Netherlands; Landscape archaeology -- Netherlands
Danh mục: Sách, Kiến trúc & Quy hoạch, Khoa học xã hội và hành vi, Kiến trúc, Quy hoạch, Nghiên cứu đô thị
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (DSH) Di sản học (Thạc sĩ), (DSHTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The basic problem is to what extent we can know past and mainly invisible landscapes, and how we can use this still hidden knowledge for actual sustainable management of landscape's cultural and historical values. It has also been acknowledged that heritage management is increasingly about 'the management of future change rather than simply protection'. This presents us with a paradox: to preserve our historic environment, we have to collaborate with those who wish to transform it and, in order to apply our expert knowledge, we have to make it suitable for policy and society. The answer presented by the Protection and Development of the Dutch Archaeological-Historical Landscape programme (pdl/bbo) is an integrative landscape approach which applies inter- and transdisciplinarity, establishing links between archaeological-historical heritage and planning, and between research and policy.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)