Dữ liệu biên mục

The Divine Wisdom of Prophet Muhammad: Debates of Prophet Muhammad with scholars and representatives of five religions
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000045815
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Abu Ali Fadhl ibn Hasan Tabresi
Thông tin xuất bản: Heritage International Inc.
Tình trạng vật lý: 68 p.
Từ khóa: Religion; Religions
Danh mục: Sách, Nhân văn, Tôn giáo & Thần học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (DSH) Di sản học (Thạc sĩ), (DSHTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book is a rare collection of seven extempore debates of Prophet Muhammad (pbuh) with the scholars and representatives of Polytheism, Atheism, Dualism, Christianity and Judaism. The divine knowledge and wisdom of Prophet Muhammad (pbuh) is obvious in his impromptu, logical, convincing and all-encompassing arguments in these debates that overwhelmed the highly learned and influential personalities of Arabia and provide the superiority of Islam as a divine religion.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)