Dữ liệu biên mục

The History and Cultural Heritage of Chinese Calligraphy, Printing and Library Work
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000045812
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Susan M Allen; Jan Bos; Xiaolan Cheng; Zuzao Lin
Thông tin xuất bản: De Gruyter
Tình trạng vật lý: 252 p.
Từ khóa: Calligraphy, Chinese -- History, Libraries -- China, Printing -- China
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học thư viện, thông tin, xuất bản
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (DSH) Di sản học (Thạc sĩ), (DSHTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: In China the tradition of a book society is longer than anywhere else in the world. Chinese paper making, calligraphy and woodblock printing date from very early ages, but have for a very long time remained almost unknown to the Western world. At the IFLA satellite meeting Chinese Written and Printed Cultural Heritage and Library Work in Hangzhou in 2006 the richness of present day book historical research and library activities in China has been presented by more than sixty papers. This fine selection reflects the width and depth of this extremely important and immense Chinese heritage.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)