Dữ liệu biên mục

Các khuynh hướng và trường phái ngôn ngữ học hiện đại
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000045584
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 588 tr.
Từ khóa: Ngôn ngữ học -- Lý thuyết
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Khái quát vẽ cấc khuynh hướng và trường phái ngôn ngữ học hiện đại -- Trường phái ngôn ngữ học Geneva -- Trường phái ngôn ngữ học Prague -- Trường phái ngữ vị học Copenhagen -- Trường phái ngôn ngữ học cấu trúc Mĩ -- Trường phái ngôn ngữ học London -- Ngôn ngữ học tạo sinh -- Ngôn ngữ học mắc xít -- Ngôn ngữ học tri nhận -- Ngôn ngữ học nhân học
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)