Dữ liệu biên mục

Từ và từ vựng học Tiếng Việt
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000045577
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Nguyễn, Thiện Giáp
Thông tin xuất bản: ĐH Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 621 tr.
Từ khóa: Tiếng Việt -- Từ vựng, Từ vựng học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Phần thứ nhất: Từ vựng học tiếng Việt gồm 19 chương, được bố cục thành: Phần I. Dẫn luận gồm Chương 1. Từ vựng và từ vựng học, Chương 2. Các lí thuyết và phương pháp nghiên cứu từ vựng học; Phần II. Vấn đề nhận diện và phân loại các đơn vị từ vựng tiếng Việt gồm Chương 3. Từ ngữ tiếng Việt hiện đại, Chương 4. Những hiện tượng biên trong từ vựng tiếng Việt; Phần III. Cơ cấu ngữ nghĩa của từ vựng tiếng Việt gồm Chương 5. Nghĩa và các bình diện của nghĩa, Chương 6. Sự biến đổi ý nghĩa của đơn vị từ vựng, Chương 7. Hiện tượng đa nghĩa, Chương 8. Hiện tượng đồng âm, Chương 9 Hiện tượng đồng nghĩa, Chương 10. Hiện tượng trái nghĩa, Chương 11. Hiện tượng từ tương tự, Chương 12. bao nghĩa và tổng phân nghĩa (chương này được viết mới hoàn toàn), Chương 13. Trường nghĩa; Phần IV. Sự hình thành, tồn tại và phát triển của từ vựng tiếng Việt gồm Chương 14. Phân tích từ vựng tiếng Việt về mặt nguồn gốc, Chương 15. Phân tích từ vựng tiếng Việt về mặt phạm vi sử dụng, Chương 16. Phân tích từ vựng tiếng Việt về mặt mức độ sử dụng, Chương 17. Phân tích từ vựng tiếng Việt về mặt phong cách học, Chương 18. Sự phát triển của từ vựng tiếng Việt, Chương 19. Vấn đề chuẩn hoá từ vựng tiếng Việt. Phần thứ hai: Vấn đề “từ” trong tiếng Việt gồm 4 chương, cụ thể là các chương: Những vấn đề lí luận trong việc xác lập khái niệm từ; Lịch sử nghiên cứu vấn đề “từ” trong tiếng Việt; Từ trong hệ thống tiếng Việt; Ngữ - đơn vị từ vựng tương đương với từ trong tiếng Việt.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)