Dữ liệu biên mục

Alumina-supportedMoNx,MoCxandMoPxcatalystsforthehydrotreatmentofrapeseedoil
Loại tài liệu: Journal Article
Mã tài liệu: TL000044012
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: JanHoráček; UlianaAkhmetzyanova; LenkaSkuhrovcová; ZdeněkTišler
Thông tin xuất bản: lsevier B.V.
Tình trạng vật lý: 11p.
Từ khóa: Vegetableoil, Hydrotreatment, Deoxygenation, Molybdenumnitride, Molybdenumcarbide, Molybdenumphosphide
Danh mục: ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2020
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Thecatalyticactivityofmolybdenumcarbide(MoCx),nitride(MoNx),andphosphide(MoPx)wascomparedinthe hydrotreatment of rapeseed oil performed in a continuous fixed bed reactor at 350–390°C, 5.5MPa andvarious Weight Hourly Space Velocities (WHSV). The deoxygenation activity was in the following order:MoCx > MoNx > > MoPx. In the case of MoCx, the temperature increase resulted in a decrease of thedeoxygenationactivityduetothecompetitivehydrocracking.Wherein,MoNxshowedthehighesttendencytohydrocrackingandverystrongeffectofWHSVat350°C,whichthenbecamelesssignificantathigherreactiontemperatures.WhileMoPxactivitywasstronglyinfluencedbythemasstransferlimitations.1. Introduction
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)