Dữ liệu biên mục

재미있는 한국어 5 (Workbook)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000043979
Mã ngôn ngữ: ko
Thông tin xuất bản: 교보문고
Tình trạng vật lý: 144 tr.
Từ khóa: 한국어 학습[韓國語學習], 한국어 교재[韓國語敎材], Tiếng Hàn -- Giáo trình
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220210) Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (NNHQ_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 이 책이 속한 분야 한국소개도서 > 한국어학습 > 한국어학습 일반 외국인들을 위한 한국어 학습 교재. 한국어를 처음 배우는 사람들도 쉽게 이해할 수 있도록 상세히 설명하였다.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)