Dữ liệu biên mục

재미있는 한국어 5 = Fun! Fun! Korean
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000043978
Mã ngôn ngữ: ko
Thông tin xuất bản: 교보문고
Tình trạng vật lý: 218 tr.
Từ khóa: 한국어 학습[韓國語學習], 한국어 교재[韓國語敎材], Tiếng Hàn Quốc -- Giáo trình
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220210) Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, (NNHQ_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 한국어 구조에 대한 이해와 다양한 말하기 연습을 바탕으로 학습자 스스로 의사소통 활동을 할 수 있도록 구성하였다.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)