Dữ liệu biên mục

한국인과 문화간 커뮤니케이션
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000043796
Mã ngôn ngữ: ko
Tác giả: 김숙현
Thông tin xuất bản: 박영률
Tình trạng vật lý: 370 tr.
Từ khóa: Tiếng Hàn Quốc -- Giao tiếp, Tiếng Hàn Quốc -- Sử dụng
Môn học: (7220210) Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, (KOR2004) Giao tiếp liên văn hóa, (KOR2002) Ngôn ngữ học tiếng Hàn 2
Năm xuất bản: 2001
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 수강 전 강의 준비 잘하는 법 -- 수강 중 1- 강의 잘 듣는 법 -- 수강 중 II 강의 내용 잘 정리하는 법 -- 수강 후-빌 발표하기, 보고서 쓰기 -- 대학은 어떤 곳인가? -- 언어와 문화 -- 속담의 표현 방식 -- 능동적 인 삶을 원한다면 책을 읽어라 -- 고령화 사회와 인간 -- 철학 에세이 -- 여성 가족부의 역할 -- 영화 평론 <집으로> -- 광고와 사회
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)