Dữ liệu biên mục

Wireshark User's Guide for Wireshark 1.99
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000042862
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Sharpe, Richard
Thông tin xuất bản: NS Computer Software and Services P/L
Tình trạng vật lý: 157 p.
Môn học: (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (INT3308) Đánh giá hiệu năng mạng
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)