Dữ liệu biên mục

From ancient Cham to modern dialects: two thousand years of language contact and change, With an Appendix of Chamic Reconstructions and Loanwords
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041832
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Thurgood, Graham
Thông tin xuất bản: University of Hawai'i Press
Tình trạng vật lý: 419 p.
Từ khóa: Cham language -- Dialects., Cham language -- History., Language spread -- Southeast Asia.
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (52310302) Ngành Nhân học, (ANT3006) Thân tộc, hôn nhân và gia đình ở Việt Nam, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Based on a reconstruction of ancient Chamic, with care taken to identify inherited Austronesian words as well as loan words and their sources, this text points out what the linguistic evidence tells us about the history of the region, and sketches the major consequences of historical contact on linguistic change in the history of Chamic.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)