Dữ liệu biên mục

Digital Aerial Mapping
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041574
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Vermeer, Martin
Thông tin xuất bản: [s.n.]
Tình trạng vật lý: 217 p.
Từ khóa: Khoa học môi trường, Quản lý đất đai, Bản đồ kỹ thuật số, Trắc địa
Danh mục: Thiên văn học, Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (QLDDTK) Tài liệu tham khảo, (GEO3304) Trắc địa ảnh và Công nghệ ảnh số
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book grew out of a series of lectures the frst author, professor of geodesy at Aalto University’s Department of the Built Environment, held as a guest lecturer at Bahir Dar University’s Institute of Land Administration in Ethiopia. The intensive course, delivered over two weeks full time, was to give the students hands-on experience using digital aerial photogrammetry software in the service of mapping the country for economic development. We did so using two different digitalphotogrammetry software packages: the commercial package ERDAS Imagine™, which contains LPS, the Leica Photogrammetry Suite; and the open-source package e-foto, which was developed in an academic environment in Brazil. The hardware, ffteen digital photogrammetry workstations with ERDAS pre-installed, was an earlier donation by SIDA, the Swedish development co-operation agency.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)