Dữ liệu biên mục

Cities of tomorrow : an intellectual history of urban planning and design since 1880. (4th ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041556
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hall, Peter
Thông tin xuất bản: Wiley-Blackwell
Tình trạng vật lý: 642 p.
Từ khóa: City planning -- History -- 20th century
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Nghiên cứu đô thị
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (QLDDTK) Tài liệu tham khảo, (GEO3281) Quy hoạch đô thị và khu dân cư nông thôn Urban and rural planning studies
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Peter Hall's seminal Cities of Tomorrow remains an unrivalled account of the history of planning in theory and practice, as well as of the social and economic problems and opportunities that gave rise to it. Now comprehensively revised, the fourth edition offers a perceptive, critical, and global history of urban planning and design throughout the twentieth-century and beyond. A revised and updated edition of this classic text from one of the most notable figures in the field of urban planning and design Offers an incisive, insightful, and unrivalled critical history of planning in theory and practice, as well as of the underlying socio-economic challenges and opportunities Comprehensively revised to take account of abundant new research published over the last decade Reviews the development of the modern planning movement over the entire span of the twentieth-century and beyond Draws on global examples throughout, and weaves the author's own fascinating experiences into the text to illustrate this authoritative story of urban growth
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)