Dữ liệu biên mục

Parcel-based geo-information systems : concepts and guidelines
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041551
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Tuladhar, Arbind Man
Thông tin xuất bản: [sn]
Tình trạng vật lý: 270 p.
Từ khóa: Geographic information systems
Danh mục: Sách, Khoa học xã hội và hành vi, Địa lý & Du lịch
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2005
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)