Dữ liệu biên mục

BIM and Urban Land Administration
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041368
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Rajabifard, Abbas; Atazadeh, Behnam; Kalantari, Mohsen
Thông tin xuất bản: Taylor & Francis
Tình trạng vật lý: 267 p.
Từ khóa: Land use, Urban--Data processing, Land use, Urban--Government policy, City planning--Data processing, Building information modeling
Danh mục: Sách, Kiến trúc & Quy hoạch, Khoa học Trái đất, Không gian & Môi trường, Quy hoạch, Kinh tế học, Khoa học môi trường
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (GEO3262) Cơ sở và lịch sử quản lý đất đai
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book first elaborates on a range of data elements required for managing legal information in current land administration practices pertaining to subdivision of legal interests within multi-story building developments. It then explains how an open data model in the BIM domain - Industry Foundation Classes (IFC) - can be extended with legal data elements to lay the foundation for adopting BIM in urban land administration. The book also highlights benefits and barriers of implementing BIM-enabled urban land administration. Features Explains the theoretical basis and practicality of connecting urban land administration practices with the 3D digital data environment of BIM. Highlights the existing challenges associated with current practice of urban land administration for multi-story buildings. Introduces the potential of 3D digital environment of BIM for the purpose of mapping and registering legal interests. Describes how BIM-based data models can be extended for recording, managing, and representing legal ownership of properties over a building's lifecycle. Includes models of multi-story buildings as case studies to demonstrate the feasibility of extended BIM-based data models.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)