Dữ liệu biên mục

Theory of Satellite Geodesy Applications of Satellites to Geodesy
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041365
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Kaula, William M.
Thông tin xuất bản: Blaisdell Publishing Company
Tình trạng vật lý: 143 p.
Từ khóa: Astronautics in geodesy, Geodesy
Danh mục: Thiên văn học, Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (GEO3043) Trắc địa vệ tinh
Năm xuất bản: 1966
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: The main purpose of this classic text is to demonstrate how Newtonian gravitational theory and Euclidean geometry can be used and developed in the earth's environment. The second is to collect and explain some of the mathematical techniques developed for measuring the earth by satellite.Book chapters include discussions of the earth's gravitational field, with special emphasis on spherical harmonies and the potential of the ellipsoid; matrices and orbital geometry; elliptic motion, linear perturbations, resonance, and other aspects of satellite orbit dynamics; the geometry of satellite observations, including time and precise definition of coordinates, and observability conditions; and statistical implications and date analysis.The completion of a first-year course in physics and a first-year course in calculus is assumed.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)