Dữ liệu biên mục

Satellite Geodesy: 2nd completely revised and extended edition
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041363
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Seeber, Günter
Thông tin xuất bản: Walter de Gruyter
Tình trạng vật lý: 610 p.
Từ khóa: Satellite geodesy, Oceanography
Danh mục: Thiên văn học, Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (GEO3043) Trắc địa vệ tinh
Năm xuất bản: 2003
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book covers the entire field of satellite geodesy and is intended to serve as a textbook for advanced undergraduate and graduate students, as well as a reference for professionals and scientists in the fields of engineering and geosciences such as geodesy, surveying engineering, geomatics, geography, navigation, geophysics and oceanography.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)