Dữ liệu biên mục

Mathematics for earth science and geography : introductory course with practical exercises and R/Xcas resources
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041360
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Fleurant, Cyril; Bodin-Fleurant, Sandrine,
Thông tin xuất bản: Springer
Tình trạng vật lý: 201 p.
Từ khóa: Geography--Mathematics., Earth sciences--Mathematics.
Danh mục: Thiên văn học, Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (GEO2321) Toán trong địa lý, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This undergraduate textbook presents a unique comprehensive overview on Mathematics in Earth Sciences and Geography. It deals with fundamental theoretical and applied mathematics, needed by bachelor students in a wide range of subjects. The book is illustrated with many examples and over a hundred practical exercises, with solutions included in the book. In addition, this textbook highlights numerical resources by using two free software packages (R and Xcas) and introducing their use.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)