Dữ liệu biên mục

College physics : a strategic approach
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041246
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Knight, Randall Dewey; Jones, Brian; Field, Stuart
Thông tin xuất bản: Pearson
Tình trạng vật lý: 1178 p.
Từ khóa: Physics -- Textbooks
Môn học: (7440102) Ngành Vật lý học, (TLTK1) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: [2015]
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)