Dữ liệu biên mục

Experimental physics : principles and practice for the laboratory
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041241
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: CRC Press
Tình trạng vật lý: 451 p.
Từ khóa: Physics
Môn học: (7440102) Ngành Vật lý học, (TLTK1) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2020
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)