Dữ liệu biên mục

Physics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041229
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Giambattista, Alan
Thông tin xuất bản: McGraw-Hill Education
Tình trạng vật lý: 129 p.
Từ khóa: Physics -- Textbooks
Môn học: (7440102) Ngành Vật lý học, (TLTK1) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2020
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)