Dữ liệu biên mục

Physics for scientists and engineers : an interactive approach
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041228
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Hawkes, Robert; Iqbal, Javed; Mansour, Firas; Milner-Bolotin, Marina; Williams, Peter
Thông tin xuất bản: Nelson Education Ltd.
Tình trạng vật lý: 1360 p.
Từ khóa: Physics -- Textbooks
Môn học: (7440102) Ngành Vật lý học, (TLTK1) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: [2014]
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)