Dữ liệu biên mục

Sears and Zemansky's university physics : with modern physics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041222
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Young, Hugh D.; Freedman, Roger A.
Thông tin xuất bản: Pearson Education Limited
Tình trạng vật lý: 1586 p.
Từ khóa: Physics -- Textbooks, Physics -- Study and teaching (Higher)
Môn học: (7440102) Ngành Vật lý học, (TLTK1) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: [2020]
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)