Dữ liệu biên mục

University physics with modern physics
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000041221
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Young, Hugh D.; Freedman, Roger A; Ford, A. Lewis
Thông tin xuất bản: Pearson Education Limited
Tình trạng vật lý: 1612 p.
Từ khóa: Physics
Môn học: (7440102) Ngành Vật lý học
Năm xuất bản: 2020
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)