Dữ liệu biên mục

Remote sensing with imaging radar
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000040475
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Richards, J. A.
Thông tin xuất bản: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
Tình trạng vật lý: 373 p.
Từ khóa: Remote sensing, Radar, Viễn thám
Danh mục: Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật, Kỹ thuật điện & điện tử, ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Môn học: (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (QHT94) Ngành Kỹ thuật Điện tử và Tin học, (KTDTTHTK) Tài liệu tham khảo, (GEO2091) Cơ sở viễn thám, (E-journals) ScienceDirect - Springer - Bookboon...
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book treats the technology of radar imaging for remote sensing applications in a manner suited to the mathematical background of most earth scientists. It assumes no prior knowledge of radar on the part of the reader; instead it commences with a development of the essential concepts of radar before progressing through to a detailed coverage of contemporary ideas such as polarimetry and interferometry
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)