Dữ liệu biên mục

Selling Naked : A Revolutionary Approach to Launching Your Brand Online. (First edition.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000036840
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Horwitz, Jesse
Thông tin xuất bản: Penguin Crown
Tình trạng vật lý: 220 p.
Từ khóa: Direct selling, Direct marketing
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (TH) Thương hiệu, (THTK) Tài liệu tham khảo, (DSH) Di sản học (Thạc sĩ), (DSHTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2020
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: A revolutionary blueprint to help aspiring entepreneurs, startups, and global enterprises alike sell directly to consumers, from the cofounder of the wildly successful e-commerce business Hubble Contacts.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)