Dữ liệu biên mục

Competition in higher education branding and marketing : national and global perspectives
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000036838
Mã ngôn ngữ: en
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan 2017
Tình trạng vật lý: 261 p.
Từ khóa: Education, Higher -- Marketing., Branding (Marketing), Universities and colleges -- Marketing.
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (03-TDHGD-TLTK) Tài liệu tham khảo, (TH) Thương hiệu, (THTK) Tài liệu tham khảo, (DSH) Di sản học (Thạc sĩ), (DSHTK) Tài liệu tham khảo, (QTTH&TT) Quản trị thương hiệu và truyền thông, (QTTH&TTTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This volume provides a critical examination of branding and marketing in higher education from national, regional, and global perspectives. Contributors with expertise in higher education, sociology, comparative and international education, marketing, rankings, and educational philanthropy use novel theoretical frameworks and cases from Africa, Asia, Europe, Latin America, and the US to map the brandscape of higher education. Empirical cases and literature analysis show that brand building is becoming a deliberate goal for higher education. This book illustrates student-institution dynamics, as well as the critical role of policy and professionalization to support branding and marketing strategies in higher education in relation to equity"
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)