Dữ liệu biên mục

The opt-out effect : marketing strategies that empower consumers and win customer-driven brand loyalty
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000036732
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Smith, Gerald E.
Thông tin xuất bản: Pearson Education Inc
Tình trạng vật lý: 275 p.
Từ khóa: Internet marketing., Customer services, Branding (Marketing)
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (TH) Thương hiệu, (THTK) Tài liệu tham khảo, (DSH) Di sản học (Thạc sĩ), (DSHTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)