Dữ liệu biên mục

Understanding branding in higher education : marketing identities
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000036721
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Lowrie, Anthony
Thông tin xuất bản: Palgrave Macmillan
Tình trạng vật lý: 198 p.
Từ khóa: Branding (Marketing), Education, Higher--Marketing
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (TH) Thương hiệu, (THTK) Tài liệu tham khảo, (DSH) Di sản học (Thạc sĩ), (DSHTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This book provides a critical theory of branding in higher education. The author argues for a higher education for all and positions higher education as a human right necessary for the well-being of citizens and democracy.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)