Dữ liệu biên mục

Strategic marketing : market-oriented corporate and business unit planning
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000029913
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Tomczak, Torsten; Reinecke, Sven; Kuss, Alfred
Thông tin xuất bản: Springer Gabler
Tình trạng vật lý: 261 p.
Từ khóa: Business ; Marketing ; Strategic planning.
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Quản lý kinh doanh
Môn học: (06-KQTKD-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2018
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: This textbook gives a clear and comprehensive overview of the process of strategic marketing planning. The authors provide a systematic framework that helps to structure the vast and complex marketing knowledge, thus making it more accessible and easier to use for strategic marketing planning. Many short case reports and examples serve to illustrate the key aspects of the marketing planning process
Tóm tắt theo mục lục: Introduction -- The information basis of marketing planning -- Market-oriented corporate planning -- Market-oriented business unit planning -- Planning the marketing mix -- Marketing implementation and management control.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)