Dữ liệu biên mục

An Introduction to the Biology of Marine Life. (7th ed.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000029823
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Sumich, James L.
Thông tin xuất bản: WCB/McGraw-Hill
Tình trạng vật lý: 495 p.
Từ khóa: Marine biology.
Danh mục: Sách, Khoa học sự sống, Khoa học sự sống nói chung
Môn học: (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 1999
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: A full-color, highly regarded text that is recognized for its readability and balanced coverage of biological and ecological topics of marine biology. Especially strong in biology.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)