Dữ liệu biên mục

Mayne Reid : a memoir of his life
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000029510
Mã ngôn ngữ: en
Tác giả: Reid, Elizabeth Hyde
Thông tin xuất bản: [s.n.]
Tình trạng vật lý: 128 p.
Từ khóa: Reid, Mayne, 1818-1883., Nhà văn Mỹ, Văn học Mỹ -- Lịch sử và phê bình, Tiểu thuyết Mỹ, Tiểu thuyết gia
Danh mục: Sách, Nhân văn, Văn học
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (3) Văn học nước ngoài
Năm xuất bản: [2011]
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Thomas Mayne Reid (April 4, 1818 – October 22, 1883) was a Scots-Irish American novelist. Thomas Mayne Reid fought in the American-Mexican War (1846-1848). His many works are about American life. In these works, the author described the colonial policy in the United States, the horrors of slave labor, and the lives of American Indians. "Captain" Reid wrote many adventure novels akin to those written by Frederick Marryat and Robert Louis Stevenson. He was a great admirer of Lord Byron. These novels contain action that takes place primarily in places including, but not limited to: the American West, Mexico, South Africa, the Himalayas, and Jamaica.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)