Dữ liệu biên mục

Quản lý giáo dục : một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000028628
Mã ngôn ngữ: vi
Tình trạng vật lý: 350 tr.
Từ khóa: Quản lý giáo dục, Giáo dục học
Danh mục: Sách, Giáo dục, Khoa học xã hội và hành vi
Môn học: (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (Thesis) Thạc sĩ, (60140114) Quản lý giáo dục, (EDM 6010) Lý luận quản lý giáo dục, (EDM 6030) Quản lý sự thay đổi trong giáo dục, (EDM 6044) Xây dựng và quản lí dự án giáo dục, (EDM 6046) Lý luận quản lý
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Lý luận quản lý giáo dục ở Việt Nam được phổ biến từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước với những người có công đầu truyền bá là các giáo sư: Hà Thế Ngữ, Nguyễn Ngọc Quang, nhà nghiên cứu giáo dục Hà Sỹ Hồ Họ biết tiếp thu lý luận quản lý giáo dục từ Xô Viết và cập nhật với các kiến giải của UNESCO, soi sáng vào thực tiễn Việt Nam với việc tổng kết các điển hình giáo dục tiên tiến: Trưòrng cấp II Bắc Lý, Trường Thanh niên Lao động Xã hội Chủ nghĩa Hòa Bình, Giáo dục xã Cẩm Binh Chính họ đã đào tạo được một lớp cán bộ trẻ say mê với lĩnh vực này công tác tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục đào tạo (nay là Học viện Quản lý Giáo dục), các trường đại học khác trong hệ thống giáo dục quốc dânTập chuyên khảo này là một sự tổng hợp lý luận quản lý giáo dụcmà các tác giả đã thừa kế từ những người thầy, sự cọ xát với thực tiễn quản lý giáo dục đất nước, qua học tập, trao đổi với các đồng nghiệp nước ngoài trong thời kỳ hội nhập
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)