Dữ liệu biên mục

V.I.Lê-Nin toàn tập. Tập 53 [Vô sản tất cả các nước, đoàn kết lại]: những thư từTháng Sáu - tháng Mười Một 1921
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000028163
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Lenin, Vladimir Ilʹich
Thông tin xuất bản: Tiến bộ
Tình trạng vật lý: 727 tr.
Từ khóa: Lenin, Vladimir Ilʹich, 1870-1924 ; Triết học Mác-Lênin ; Tác phẩm kinh điển ; Thư từ
Danh mục: Sách, Nhân văn, Triết học
Môn học: (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (7380110) Ngành Luật, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo, (SPTP_TK) Tài liệu tham khảo, (PHI1006) Triết học Mác – Lênin, (Thesis) Thạc sĩ, (60140114) Quản lý giáo dục, (PHI 5002) Triết học, (8380101.04) Ngành Luật dân sự và tố tụng dân sự - Thạc sĩ, (PHI5002) Triết học
Năm xuất bản: 1978
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Việc xuất bản Bộ V.I.Lênin Toàn tập khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động, là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam; là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng trong công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.Tập 53 của bộ sách Lê-Nin toàn tập bao gồm những thư từ, điện tín viết từ tháng 6 đến tháng 11 năm 1921. Các tài liệu trong tập này phản ánh những công việc to lớn của Lênin trong những ngày đầu xây dựng chính quyền Xô-viết non trẻ.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)